Обща информация

Връзка към GDPR-формата за искания: ИЗБЕРИ
Връзка към GDPR-формата за заявяване на изтриване (правото да бъдеш "забравен"): ИЗБЕРИ

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation – GDPR). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, управляващ интернет страницата (електронен магазин) Alcoholtester.bg, „Елкомед“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Молим Ви, да ни дадете Вашето съгласие относно предоставените от Вас лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за целите и съгласно условията, подробно описани в настоящата страница. За целта следва да извършите следното:

1. Да направите отметка в кутия "Съгласен съм с условията на сайта" - в случай, че Вие направите своята поръчка чрез модула за поръчка в сайта alcoholtester.bg, без което Вашата поръчка НЯМА да бъде финализирана, респ. изпълнена. По този начин Вие ще подадете автоматично по електронен път към нас своята ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ;

2. Да копирате/разпечатите, попълните и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ на нашите контакти - в случай, че Вие направите своята поръчка по телефона. Декларацията за съгласие на субекта на данните е неразделна част от Вашата поръчка, без която последната НЯМА да бъде изпълнена;

Благодарим Ви, че заедно с нас спазвате изискванията на Регламент 2016/679 от 27.04.2016 г. на Европейския парламент (GDPR). За нас е чест и удоволствие, че сте наши клиенти!

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Елкомед“ ЕООД
 2. ЕИК: 204485784
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница бл. 34 вх. В ап. 60
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница бл. 34 вх. В ап. 60
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница бл. 34 вх. В ап. 60
 6. E-mail: info@alcoholtester.bg
 7. Телефон.: 0888513916

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Елкомед“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Елкомед“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет магазин Alcoholtester.bg на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

С регистрирането като потребител или потвърждаването на поръчка, ние приемаме, че Вие сте се запознали и приели условията за ползване на интернет магазина Alcoholtester.bg и политиката му за защита на личните данни, с което сме получили Вашето съгласие като наш клиент за обработване на личните Ви данни при условията изложени в настоящия документ. Данните на потребителите, регистрирани преди 25.05.2018 г. ще бъдат окончателно изтрити, ако не е получено изрично съгласие от тях по реда на настоящата политика.

(2) „Елкомед“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Елкомед“ ЕООД събира и обработва единствено личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги за следните цели:

(2) „Елкомед“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Елкомед“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Елкомед“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „Елкомед“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

(2) „Елкомед“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

(3) „Елкомед“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(4) Личните данни са събрани от „Елкомед“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Елкомед“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, необходими за изпълнение на поръчка за срок не по-дълъг от получаване на потвърждение за извършена доставка и заплащане на получената стока или извършената услуга. След изтичането на този срок, „Елкомед“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „Елкомед“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок (например при издадена фактура, съгласно нормативната уредба).

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) С цел изпълнение на задължения, поети пред Вас или на законови основания, „Елкомед“ ЕООД ще разкрива предоставени от Вас данни пред трети страни – транспортни и куриерски фирми, с които е в договорни отношения, финансови институции, застрахователи или пред компетентните органи – обществени, правителствени, съдебната власт и др., където това разкриване е необходимо и уместно;

(2) „Елкомед“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(3) „Елкомед“ ЕООД не извършва трансфер на Ваши лични данни към трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Елкомед“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване и изпращане на декларация Приложение № 1 ( Формуляр за оттегляне на съгласие за целите на обработка) - моля, копирайте, попълнете и изпратете на info@alcoholtester.bg или чрез искане в свободен текст на посочените контакти на Администратора.

(2) „Елкомед“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Елкомед“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Елкомед“ ЕООД Ви предоставя при поискване чрез попълване и изпращане на искане Приложение № 2 (Формуляр – искане за предоставяне на достъп до лични данни) - моля, копирайте, попълнете и изпратете на info@alcoholtester.bg или в свободен текст на посочените контакти на Администратора, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Елкомед“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане Приложение № 3 (Формуляр –– искане за коригиране на лични данни) - моля, копирайте, попълнете и изпратете на info@alcoholtester.bg или в свободен текст на посочените контакти на Администратора.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Елкомед“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Елкомед“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) „Елкомед“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане Приложение № 4 (Формуляр – Искане за упражняване на „правото да бъдеш забравен” – изтриване на всички лични данни) - моля копирайте, попълнете и изпратете на info@alcoholtester.bg или в свободен текст на посочените контакти на Администратора, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Елкомед“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред „Елкомед“ ЕООД.

(4) „Елкомед“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Елкомед“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Елкомед“ ЕООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Елкомед“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Елкомед“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Елкомед“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Елкомед“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Елкомед“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Елкомед“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. „Елкомед“ ЕООД не предава Вашите лични данни на други администратори.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът Alcoholtester.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

Видове бисквитки, които използваме:

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава и др.

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели?

Alcoholtester.bg използва техническата инфраструктура на надежден доставчик за съхраняване на цялата информация на сайта. Той се грижи за всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на тази инфраструктура, без да си позволява компромиси, въвеждайки най-съвременни системи за сигурност.


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Име на субекта на данните:………………………………………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

Съгласявам се с Гаранция и Условия за ползване на електронен магазин alcoholtester.bg.

- Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани за целите на функционирането на електронен магазин alcoholtester.bg, включително за създаване на профил, неговото управление, поръчки на стоки и изпълнение на поръчките.

- Желая да бъда уведомяван/а за провеждане на маркетингови и рекламни активности и съм съгласен/на личните ми данни да бъдат събирани с цел комуникация.

Декларирам, че съм запознат/а с Политика за поверителност, GDPR, бисквитки на „ЕЛКОМЕД” ЕООД, публикувана на интернет страницата на alcoholtester.bg.

Декларирам, че имам навършени 18 години, както и че не съм поставен/а под запрещение, при което да имам назначен настойник или попечител.

Декларирам, че ми е известно, че мога да оттегля изцяло или частично съгласието си за събиране, обработка и съхранение на личните ми данни или за целите за които се извършват същите по всяко време. Декларирам, че ми е известно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността надействията на „EЛКОМЕД” ЕООД, основани на даденото сега съгласие.

Подпис на лицето: ..................................


Приложение № 1 (Формуляр за оттегляне на съгласие за целите на обработка)

ДО

„Елкомед” ЕООД

гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл. 34 вх. В ап. 60

e-mail: info@alcoholtester.bg

Уеб сайт: www.alcoholtester.bg

Вашето име: …………………………………………………

E-mail за контакт и обратна връзка: ……………………………

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен (подчертайте и опишете нужното):

за следните цели (подчертайте и опишете нужното):

Декларирам, че съм запознат/а с условията и евентуални правни и фактически действия на „Елкомед” ЕООД за периода след оттегляне на даденото от мен съгласие.

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ………………………………


Приложение № 2 (Формуляр искане за предоставяне на достъп до лични данни)

ДО

„Елкомед” ЕООД

гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл. 34 вх. В ап. 60

e-mail: info@alcoholtester.bg

Уеб сайт: www.alcoholtester.bg

Вашето име: ……………………………………………………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

Моля да ми бъде предоставена следната допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ми данни, които съм Ви предоставил: ………………………

Моля копие от обработваните от Вас мои лични данни да ми бъде предоставено в следвана форма : ……………………………………………………………………………………………

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ………………………………


Приложение № 3 (Формуляр искане за коригиране на лични данни)

ДО

„Елкомед” ЕООД

гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл. 34 вх. В ап. 60

e-mail: info@alcoholtester.bg

Уеб сайт: www.alcoholtester.bg

Вашето име: …………………………………………………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Подлежащи на корекция данни: ……………………………………………

Корекция на данните (нововъведени данни): ………………………………

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ………………………………


Приложение № 4 (Формуляр искане за упражняване на „правото да бъдеш забравен” – изтриване на всички лични данни)

ДО

„Елкомед” ЕООД

гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл. 34 вх. В ап. 60

e-mail: info@alcoholtester.bg

Уеб сайт: www.alcoholtester.bg

Вашето име: …………………………………………………

E-mail за контакт и обратна връзка: ………………………………

Моля всички мои лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен, както и такива, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни, имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ………………………………


Връзка към GDPR-формата за искания: ИЗБЕРИ
Връзка към GDPR-формата за заявяване на изтриване (правото да бъдеш "забравен"): ИЗБЕРИ